رئیس هیأت

سید مرتضی حسینی

رئیس هیأت

دبیر هیأت

محمد زند وکیلی

دبیر هیأت

نائب رئیس بانوان

معصومه گنجعلی پور

نائب رئیس بانوان

خزانه دار

معین اسلامی

خزانه دار

عضو هیأت رئیسه

سلمان متحدین

عضو هیأت رئیسه

عضو هیأت رئیسه

علی نیک طبع

عضو هیأت رئیسه

جستجو