طنابزنی

آدرس:

کرمان،بلوار 22بهمن،ساختمان شهرداری منطقه4

تلفن:

09136372870

فاکس:

ایمیل:

 • مسئول کمیته

  مریم یوسفی

  مسئول کمیته

مربیان
این مربیان مورد تایید کمیته هستند.
 • مربی

  مریم یوسفی

  مربی

 • مربی

  فرزانه شجاعی

  مربی

 • مربی

  مینو حیدری

  مربی

 • مربی

  حمیده ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  معصومه عرب سینا

  مربی

 • مربی

  فاطمه خاکستانی

  مربی

 • مربی

  نعیمه شجاعی

  مربی

 • مربی

  حمیده معصومی

  مربی

 • مربی

  حوریه السادات حسینی طباطبایی

  مربی

 • مربی

  راضیه مهدی پور

  مربی

 • مربی

  معصومه غفوری

  مربی

 • مربی

  فاطمه السادات میرحسینیان

  مربی

 • مربی

  مهدیه السادات رفیعی

  مربی

 • مربی

  فرشته متقی

  مربی

 • مربی

  خاطره پورجعفرآبادی

  مربی

 • مربی

  زهره شهیدی

  مربی

 • مربی

  رویا شیخ شعاعی

  مربی

 • مربی

  حانیه ارشادی

  مربی

 • مربی

  مژگان گلزار

  مربی

 • مربی

  اعظم حدادپور

  مربی

 • مربی

  سوده طاهری مقدم

  مربی

 • مربی

  مهلا نبی زاده مشیزی

  مربی

 • مربی

  فاطمه ضیاءالدینی

  مربی

 • مربی

  سیده زهرا علوی رضوی

  مربی

 • مربی

  شیوا رستمی

  مربی

 • مربی

  زهرا اسدی

  مربی

 • مربی

  مهین حسین پور

  مربی

باشگاه ها
این باشگاه ها مورد تایید کمیته هستند.

جستجو