کمیته:
دستورالعمل اجرایی وارزیابی سند تحول وتعالی
تاریخ: 1396/07/03
ایین نامه دورهای کوتاه مدت مربیگری
تاریخ: 1396/07/03
آیین نامه اجرایی توسعه ورزش خانواده با محور مادران
تاریخ: 1396/05/18
دستورالعمل برگزاری آمادگی جسمانی
تاریخ: 1396/05/04
آیین نامه فریزبی
تاریخ: 1396/05/04
آیین نامه آموزشی ورزشهای همگانی
تاریخ: 1396/03/07
دستور العمل وشیوه برگزاری کارگاه آموزشی تربیت استعدادیاب ورزش همگانی
تاریخ: 1396/01/12
دستورالعمل و مقررات عمومی مسابقات کشوری و استانی آمادگی جسمانی آقایان و بانوان سال 95
تاریخ: 1395/09/01
آئین نامه نحوه فعالیت انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی
تاریخ: 1394/09/29
اجرای نحوه برگزاری دوره های آموزشی در فدراسیون ورزش های همگانی کشور
تاریخ: 1394/09/07

جستجو